درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ

ﺳﯿﺴـــﺘﻢ ﭘﻨﺠـــﺮه ﻫـــﺎی اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑـــﺎ ﺑﺮﺧـــﻮرداری از ﺗﻨـــﻮع زﯾـــﺎد در ﻓـــﺮم، رﻧـــﮓ و ﮔﺴـــﺘﺮدﮔﯽ اﺳـــﺘﻔﺎده از ﯾـــﺮاق آﻻت و ﺗﻨﻮع ﺑﺎزﺷﻮ، ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﭘﻨﺠــﺮه ﻫــﺎی ﺗﺮﻣــﺎل ﺑﺮﯾــﮏ ( Thermal Break) ارﺗﺒــﺎط ﺳــﻄﺢ ﺑﯿﺮوﻧــﯽ ﺑــﺎ ﺳــﻄﺢ داﺧــﻞ ﭘﻨﺠــﺮه ﺗﻮﺳــﻂ ﯾــﮏ ﻻﯾــﻪ ﭘﻠــﯽ آﻣﯿــﺪ ﺑﻌﻨــﻮان ﻋــﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗــﯽ از ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ ﺟــﺪا ﮔﺮدﯾــﺪه اﺳــﺖ. ( uf ﺣــﺮارت) ﭘﻨﺠــﺮه ﻫــﺎی اﻟﻮﻣﯿﻨﯿــﻮﻣﯽ دارای ﺿــﺨﺎﻣﺖ و ﻓــﺮﯾﻢ ﻫــﺎی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧ ﯿ ﺮوﻫــﺎی وارده از وزن ﺷﯿﺸـــﻪ ﺑـــﻪ ﻓـــﺮﯾﻢ و ﻧﯿﺮوﻫـــﺎی وارده در اﺛـــﺮ ﺑـــﺎز و ﺑﺴـــﺘﻪ ﻧﻤـــﻮدن ﻟﻨﮕـــﻪ ﺑﺎزﺷـــﻮ، ﻧـــﻮع ﭘﺮوﻓﯿـــﻞ ﻫـــﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ:
۱- (Normal) اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺳﺎده
۲- (Thermal Break) اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺗﺮﻣﺎل ﺑﺮﯾﮏ
۳- (ALU Wood) ﭼﻮب اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم

در و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺗﺮﻣﺎل ﺑﺮﯾﮏ
ﭘﻨﺠـــﺮه ﯾﮑـــﯽ از ﻋﻮاﻣـــﻞ ﻣﻬـــﻢ اﺗـــﻼف اﻧـــﺮژی در ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﺳـــﺖ ، اﺗـــﻼف اﻧـــﺮژی در ﭘﻨﺠـــﺮه ﻫـــﺎی ﺧـــﻮب اﻟﻮﻣﯿﻨﯿــﻮﻣﯽ ﺑﺴــﯿﺎر ﮐﻤﺘــﺮ از ﭘﻨﺠــﺮه ﻫــﺎی آﻫﻨــﯽ اﺳــﺖ . اﻣــﺎ ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ﺿــﺮﯾﺐ اﻧﺘﻘــﺎل ﺣــﺮارت ﺑــﺎﻻ در اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻋــﻼوه ﺑــﺮ دوﺟــﺪاره ﺑــﻮدن ﺷﯿﺸــﻪ ﻫــﺎ ، دوﺟــﺪ اره ﻧﻤــﻮده ﭘﺮوﻓﯿــﻞ اﻟﻮﻣﯿﻨﯿــﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾــﻖ ﺗﯿﻐــﻪ ﻫــﺎی ﭘﻠــﯽ آﻣﯿــﺪ ﺑــﻪ ﻫــﻢ ﻣﺘﺼــﻞ و ﺑــﺎ اﯾــﻦ روش ﺑﺎﻋــﺚ ﮐــﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘــﺎل ﺣــﺮارت ﻣﯿﺒﺎﺷــﺪ .ﭘﻠــﯽ آﻣﯿــﺪ ﺧــﻮاص ﻣﮑــﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧــﻮد را در ﺣﺮارﺗﻬـــﺎی ﺑـــﺎﻻ و ﻧﯿـــﺰ در ﺑﺮاﺑـــﺮ ﻣـــﻮاد ﺷـــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ، آب و اﺷـــﻌﻪ ﺣﻔـــﻆ ﻣﯿﮑﻨـــﺪ .در و ﭘﻨﺠـــﺮه ﻫـــﺎی اﻟﻮﻣﯿﻨﯿـــﻮﻣﯽ ﺑـــﻪ دو ﺻــﻮرت ﺳــﺎده و ﺗﺮﻣــﺎل ﺑﺮﯾــﮏ اراﯾــﻪ ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ.ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣــﺎل ﺑﺮﯾــﮏ، ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﻘــﺎل ﺳــﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣـــﺎ از ﺟـــﺪار ﺧـــﺎرﺟﯽ ﺑـــﻪ ﺟـــﺪار داﺧﻠـــﯽ و ﺑـــﺎﻟﻌﮑﺲ ﻣـــﯽ ﺑﺎﺷـــﺪ. ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬـــﺎی ﺳﯿﺴـــﺘﻢ ﺗﺮﻣـــﺎل ﺑﺮﯾـــﮏ از دو ﻣﻘﻄــﻊ ﭘﺮوﻓﯿــﻞ اﻟﻮﻣﯿﻨﯿــﻮﻣﯽ ﻣﺠــﺰا ﮐــﻪ ﺑــﻪ وﺳــﯿﻠﻪ ﺗﯿﻐــﻪ ﻫــﺎی ﭘﻠــﯽ آﻣﯿــﺪ ﺑــﻪ ﻫــﻢ ﻣﺘﺼــﻞ ﻣــﯽ ﮔﺮدﻧــﺪ، ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷــﺪه اﻧــﺪ. ﺗﯿﻐــ ﻪ ﻫــﺎی ﭘﻠــﯽ آﻣﯿــﺪ ﻣــﺎﻧﻊ اﻧﺘﻘــﺎل ﺣــﺮارت از ﯾــﮏ ﺳــﻄﺢ ﺑــﻪ ﺳــﻄﺢ دﯾﮕــﺮ ﻣــﯽ ﺷــﻮد.در واﻗــﻊ اﻃــﻼق ﻋﻨـــﻮان ﺗﺮﻣـــﺎل ﺑﺮﯾـــﮏ ﺑـــﺎ اﯾـــﻦ ﺳﯿﺴـــﺘﻢ ﺑـــﻪ دﻟﯿـــﻞ اﯾﺠـــﺎد ﺷﮑﺴـــﺖ ﺣﺮارﺗـــﯽ و ﻣﻤﺎﻧﻌـــﺖ از اﻧﺘﻘـــﺎل ﺣـــﺮارت ﻣـــﯽ ﺑﺎﺷـــﺪ.ﺑﺎﻻ ﺑـــﻮدن اﺳـــﺘﺤﮑﺎم، ﻣﻘﺎوﻣـــﺖ در ﺑﺮاﺑـــﺮ ﻣـــﻮاد ﺷـــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ، اﺷـــﻌﻪ UV و ﻃـــﻮل ﻋﻤـــﺮ ﺑـــﺎﻻ از ﻣﺰاﯾـــﺎی ﺗﯿﻐـــﻪ ﻫــﺎی ﭘﻠــﯽ آﻣﯿــﺪ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ.ﻃﯽ آﻣــﺎر و ارﻗــﺎم ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪه از ﺳــﻮی ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﻬﯿﻨــﻪ ﺳــﺎزی ﻣﺼــﺮف ﺳــﻮﺧﺖ ،ﺑﻄـــﻮر ﻣﺘﻮﺳـــﻂ ۱۰ % ﺳـــﻄﺢ ﺧـــﺎرﺟﯽ ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎن را ﭘﻨﺠـــﺮه و ۷۰ % از ﺳـــﻄﺢ ﻫـــﺮ ﭘﻨﺠـــﺮه را ﺷﯿﺸـــﻪ و ﻣـــﺎﺑﻘﯽ را ﭘﺮوﻓﯿـــﻞ ﺗﺸـــﮑﯿﻞ ﻣـــﯽ دﻫـــﺪ. در ﺻـــﻮرت اﺳـــﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴـــﺘﻢ ﺗﺮﻣـــﺎل ﺑﺮﯾـــﮏ در و ﭘﻨﺠـــﺮه ﻫـــﺎ ۳۸ % ﮐـــﺎﻫﺶ اﺗـــﻼف اﻧـــﺮژی ﺣﺮارﺗـــﯽ در ﻓﺼـــﻞ ﺳـــﺮﻣﺎ و ۳۲ % ﮐـــﺎﻫﺶ اﺗـــﻼف اﻧـــﺮژی ﺑﺮودﺗـــﯽ در ﻓﺼـــﻞ ﮔﺮﻣـــﺎ ، ۲۸ % ﮐـــﺎﻫﺶ ﻣﺼـــﺮف ﺳـــﻮﺧﺖ ، ۲۰ % ﮐـــﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨـــﻪ در ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری اوﻟﯿـــﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴـــﺎت و ﺑـــﻪ ﻣﯿـــﺰان ﻗﺎﺑـــﻞ ﺗـــﻮﺟﻬﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﺸﻮد.

درب و پنجره الومینیومی

اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه
ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺗﻨــﻮع ﯾــﺮاق آﻻت ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫــﺎی ﺟﺪﯾــﺪ ﭘﻨﺠــﺮه اﯾــﻦ اﻣﮑــﺎن ﺑــﻪ وﺟــﻮد آﻣــﺪه ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻓﻀــﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.

  1.  (Tilt) ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻟﻮﻻﯾﯽ
  2.  (Turn & Tilt) ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دو ﺣﺎﻟﺘﻪ
  3.  (projecting windows) ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﮐﻠﻨﮕﯽ
  4.  (sliding) ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﮐﺸﻮﯾﯽ
  5.  (pivot windows) ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻣﺤﻮری
  6.  (folding) ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی آﮐﺎردﺋﻮﻧﯽ
  7.  (slid & Tilt) ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی واﮔﻨﯽ
  8.  (slid & Lift) ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی اﺳﻼﯾﺪ